Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera!

Ups! Coś poszło nie tak. Prosze spróbuj jeszcze raz. Adres mailowy musi być poprawny. Na jeden adres mailowy nie można subskrypować newslettera więcej niż jeden raz.

Zapisałeś się do newslettera. Prosimy potwierdzić tę decyzję poprzez kliknięcie w link, który wysłaliśmy do Ciebie mailem. Jeśli mail z linkiem aktywacyjnym trafił do spamu, oznacz wiadomość jako "nie spam".

Zaprojektuj polskiego Mărțișora

Instytut Polski w Bukareszcie ogłasza otwarty konkurs na zaprojektowanie mărțișora - rumuńskiego amuletu wiosennego, którego forma będzie nawiązywać do polskiej kultury. Łączna wartość nagród dla trzech najlepszych projektów to 800 euro. Czekamy na wasze pomysły do 6 lutego.

Autor: Institutul Polonez
Zaprojektuj polskiego Mărțișora

Podobieństwo biało-czerwonych narodowych barw Polski do kolorów nitek rumuńskiego amuletu wiosennego, czyli mărțișora, to świetna okazja, aby powstał projekt ozdoby, która nawiązywałaby do polskiej kultury lub tradycji. Po niezwykle udanej pierwszej edycji konkursu na „polskiego mărțișora”, która odbyła się w 2014 roku, po raz drugi szukamy najciekawszych i najbardziej nowatorskich projektów. Czekamy na nie do 6 lutego 2017 roku. Szczegóły znajdziecie w poniższym regulaminie.

 

Konkurs na projekt – „Polski Mărțișor”

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Instytut Polski w z siedzibą przy str. Popa Savu 28.

2. Celem konkursu jest przygotowanie projektu ozdoby mărțișor, inspirowanej polską kulturą lub tradycją.

3. Do projektu musi być dołączony opis procesu produkcji broszki oraz szacunkowy kosztorys produkcji 200 sztuk. Koszt produkcji 1 sztuki nie powinien przekroczyć 3 euro, a produkcjia wszystkich sztuk musi być możliwa w Rumunii w ciągu 14 dni kalendarzowych.

4. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które nadeślą projekt drogą mailową, zgodnie ze wskazaniami artykułu 6 niniejszego regulaminu.

5. Konkurs odbędzie się w dniach 16 stycznia – 6 lutego 2017 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Instytutu Polskiego do dnia 8 lutego 2017.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do dnia 6 lutego 2017 r. do godz. 23:59 czasu rumuńskiego na adres mailowy Instytutu Polskiego w Bukareszcie bucuresti@instytutpolski.org (w tytule: „Konkurs Mărțișor 2017”) zgłoszenia zawierającego:

a) projekt ozdoby  mărțișor w formacie PDF,

b) imię i nazwisko, adres pocztowy oraz nr telefonu autora projektu

c) oświadczenie autora projektu o następującej treści: „Ja, niżej podpisany/a… oświadczam, iż nadesłany projekt został wykonany przeze mnie i nie narusza praw autorskich żadnej ze stron” oraz „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Polski w Bukareszcie dla potrzeb konkursu”. Oświadczenie powinno być podpisane własnoręcznym podpisem autora. Oryginał oświadczenia należy przesłać na adres pocztowy Organizatora (Institutul Polonez din Bucureşti, Str. Popa Savu nr. 28, sector 1, cod 011433), najpóźniej w dniu zakończenia zgłoszeń, tj. 6 lutego 2017 r. 

7. Jury podejmuje decyzje przez głosowanie. Kryteriami oceny prac będą wartość estetyczną projektów, ich nowatorskość,inspiracja polską kulturą lub tradycją, złożoność procesu produkcji i jej koszty

8. Jury może przyznać trzy nagrody rzeczowe lub w postaci bonów towarowych: pierwszą, o wartości do 500 euro, drugą, o wartości do 200 euro i trzecią, o wartości do 100 euro. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną. Jury ma prawo nie wyłonić zwycięzców lub nie przyznać poszczególnych nagród.

9. Wręczenie nagród odbędzie się w terminie wyznaczonym przez Organizatora.

10. Na żądanie Organizatora, autor zwycięskiego projektu zostanie poproszony o szczegóły techniczne dotyczące produkcji.

11. Zwycięskie projekty mogą zostać zrealizowane w nakładzie ok. 200 szt. na koszt Organizatora, w celu ich nieodpłatnej dystrybucji przez organizatora. Organizator zawrze z autorami nagrodzonych projektów umowy licencyjne na ich nieodpłatną eksploatację przez okres do trzech lat. Warunkiem przekazania nagrody jest zawarcie ww umowy licencyjnej.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród rzeczowych za prace, które uzna za wyróżniające się.

13. Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

ie6_update_hello_we_are_in 2018! ...ie6_update_browser_is_old

ie6_update_install_one_of_alternatives

...ie6_update_and_then_come_back :)